CONEK Pneumatic Fitting

BESL ข้อต่อนิวแมติกเก็บเสียงแบบปรับอัตราการไหล ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ (สนใจสินค้าสอบถามหรือ add line ได้ที่เบอร์ 081-553-1230)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PSL ข้อต่อนิวแมติกแบบเก็บเสียง พลาสติก ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ (สนใจสินค้าสอบถามหรือ add line ได้ที่เบอร์ 081-553-1230)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

BSLM Silencers Short body (เก็บเสียงหัวสั้น) ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ (สนใจสินค้าสอบถามหรือ add line ได้ที่เบอร์ 081-553-1230)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

BSL Silencers Long body เก็บเสียงหัวยาว ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ (สนใจสินค้าสอบถามหรือ add line ได้ที่เบอร์ 081-553-1230)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HVFF Union Straight 3/2 way (แฮนด์วาล์ว แบบ 3/2 ) ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลม)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

JSU (สปีดคอนโทรลเสียบสายสองด้าน) ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลม)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

JSC (สปีดคอนโทรล) อุปกรณ์ข้อต่อลม ฟิตติ้งลมสำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PK Triple (ข้อต่อลมแบบ 5 ทาง) ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลม)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PP PLUG (ปลั๊กอุดข้อต่อลม) ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PZA Union Cross (ข้อต่อลมแบบ 4ทางด้านเท่า)ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PMF Bulkhead Female Straight (ต่อตรงยึดตู้ เกลียวใน) อุปกรณ์ข้อต่อลม ฟิตติ้งลมสำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PLF ข้องอ 90เกลียวใน ฟิตติ้งลมสำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PM Bulkhead Union (ต่อตรงยึดตู้) ฟิตติ้งลมยี้ห้อ conek pneumatic fittings สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PW ข้อลดสามทาง วาย ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PY ต่อตรงวาย ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PV ข้อต่อชนด้านเท่า งอ 90องศ ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PE fitting ลม 3 ทาง ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PU ข้อต่อชน เสียบสายลมสองด้าน ฟิตติ้งลมยี้ห้อ Conek สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้งานที่แรงดัน 0-8 Bar ทำงานที่อุณหภูมิ 0-60℃ มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PGJ (ต่อตรงแบบเสียบสายลม ในนอก) ฟิตติ้งลมสำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PH ข้อต่องอ 90องศาหัวปะแจ ฟิตติ้งลมสำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pฏ ข้อต่อลมสามทางเกลียวข้างสำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PB ข้อต่อลมสามทางเกลียวกลาง สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PLL ต่องอ 90องศา คอยาว สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PLH ต่องอทำมุมเอียง 45องศา สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PCF ต่อตรงแบบเกลียวใน สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

POC ต่อตรงแบบผิวเรียบสามารถใช้ ประแจหกเหลี่ยมในการไขได้ สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PL ข้อต่องอ 90 องศา สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

PC ข้อต่อตรง สำหรับเสียบสายลมพียูหรือสายลมไนล่อน มีให้เลือกใช้กับสายลมขนาด 4mm,6mm,8mm 10mm,12mm,16mm และมีเกลียวให้เลือกใช้ 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" เกลียวเป็นแบบ มาตรฐาน BSPT (ก่อนสั่งซื้อโปรดระบุขนาดสายลมและขนาดเกลียวทุกครั้ง)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้